پروژه منبع باز Google Batch Image Downloader

برای اکثر برنامه نویسها، استفاده از موتور جستجوی گوگل به عنوان منبع دریافت تصاویر یک کار عادی و معمول، محسوب میشود. دریافت انواع لوگو و آیکون، تصاویر png، انیمیشن های مختلف، تصویر چهره، header و footer و غیره، همه جز تصاویری هستند که به صورت مکرر مورد نیاز برنامه نویسها خواهند بود.

البته نمیتوان این مورد را نادیده گرفت که دریافت و ذخیره تصاویر به تعداد زیاد، فرآیندی سخت و زمانبر دارد. به همین دلیل وجود ابزاری که این کار را به صورت خودکار انجام دهد، ارزشمند است.

به همین دلیل بنده ابزاری را طراحی کردم که با مشخص نمودن ویژگی های تصاویر مورد نیاز، مطابق با Advanced Image Search در خود Google Image، آنها را دریافت و ذخیره نماید.

روش کار بسیار ساده است، فقط مشخصات عکس و کلمات کلیدی را و تعداد تصاویر مورد نیاز را وارد کنید، بقیه کارها به صورت خودکار انجام میشود.

ابزار Google Batch Image Downloader به صورت open source در پایگاه Github منتشر شده است. بنده این ابزار را با استفاده از Java طراحی کرده و کلیه کتابخانه های مورد استفاده را نیز در پوشه lib قرار داده ام.

بنده از IntelliJ به عنوان IDE توسعه استفاده نموده ام. اما در صورت تمایل به کامپایل یا توسعه این ابزار، از IDE های دیگری مانند Eclipse یا Netbeans هم به سادگی میتوانید استفاده کنید.

 چند مثال و راهنمای برنامه:

Examples:

  • java -jar Gbid.jar -f input.txt –size larger:vga –domain www.mshams.ir –color specific:red
  • java -jar Gbid.jar -f input.txt –size large –type photo -n 15 -v
  • java -jar Gbid.jar -p “action script” –size large –domain www.mshams.ir
  • java -jar Gbid.jar -p “white lion” –size small –ext png –type photo –color transparent
  • java -jar Gbid.jar -p “logo linux” -v -n 40 –size small –ext png –color transparent

Usage:

[-v|–verbose] [-h|–help] [-?] [(-p|–phrase) ] [(-f|–file) ] [(-t|–thread) ] [(-n|–num) ] [(-d|–domain) ] [–type ] [–ext ] [–aspect ] [–rights ] [–size size:option ] [–color color:option ]

Switches:

[-v|–verbose]

Set verbose mode for output.

[-h|–help]

Show help screen.

[-?]

Show help screen.

[(-p|–phrase) ]

Double qouted search phrase. Ex: -p “White lion”

[(-f|–file) ]

Input file name.

[(-t|–thread) ]

Maximum working threads. (default: 3)

[(-n|–num) ]

Number of results. (default: 10)

[(-d|–domain) ]

Define search domain. Ex: -d www.mshams.ir

[–type ]

Define image type, possible values are:[face, clipart, lineart, photo,
animated].
Ex: –type face

[–ext ]

Define image file extension, possible values are:[jpg, ico, bmp, svg,
gif, png, webp].
Ex: –ext bmp

[–aspect ]

Define image aspect ratio, possible values are:[square, wide,
panoramic, tall].
Ex: –aspect tall

[–rights ]

Define image copyrights, possible values are:[reuse, com_reuse_modify,
reuse_modify, com_reuse].
Ex: –rights com_reuse

[–size size:option ]

Define image size, possible values are:[small, larger, large, icon,
medium, exactly].
Ex: –size medium

For larger mode there are other options:[qsvga, 70mp, 40mp, svga, 15mp,
vga, xga, 12mp, 2mp, 10mp, 20mp, 4mp, 6mp, 8mp]
Ex: –size larger:qsvga

For exactly mode weigth and heigth needed
Ex: –size exactly:640,480

[–color color:option ]

Define image coloe, possible values are:[color, nocolor, specific,
transparent].
Ex: –color transparent

For specific mode there are other options:[orange, red, pink, gray,
green, blue, white, black, yellow, purple, teal, brown]
Ex: –color specific:green

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید