مقایسه سرعت اجرای دستورات شرطی در Android

فکر میکنید سرعت اجرای دستورات شرطی در android چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟! کدام دستور بیشترین و کدامیک کمترین زمان را مصرف خواهند کرد؟! در این پست میخواهیم مقایسه ای بین سرعت اجرای سه دستور شرطی If، Switch و عملگر سه گانه (Ternary) داشته باشیم. البته با توجه به استفاده…

مطالعه این مطلب