اصول برنامه نویس شئ‌گرا در Flash – قسمت چهارم

حوزه عملکرد یک خصیصه یا تابع درون کلاس ممکن است یکی از موارد زیر باشد.

Private : فقط از درون خود کلاس قابل دسترس باشد.

Public : از خارج از کلاس هم مورد دسترس باشد.

Protected : فقط از درون خود کلاس و یا کلاس‌های فرزند آن قابل دسترس باشد.

Internal : از درون تمام کلاس‌های موجود در آن بسته مورد دسترس باشد.

تعریف صفات و توابع درون کلاس‌ها، تفاوتی با تعریف متغیرها و توابع عادی نداشته و فقط ذکر نام حوزه عملکرد به آن اضافه می‌شود.

 

مثال 1: کلاسی برای ترسیم خطوط تصادفی.

package {
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  
  public class ExampleApplication extends Sprite {
    
    public function ExampleApplication( ) {
      graphics.lineStyle(1, 0, 1);
      addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
    }
    private function onEnterFrame(event:Event):void {
      graphics.lineTo(Math.random( ) * 400, Math.random( ) * 400);
    }
  }
}

مثال 2: تعریف یک تابع برای دریافت مقدار صفت خصوصی id.

package {
  public class Example {
    private var _id:String;
    public function getId( ):String {
      return _id;
    }
  }
}

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید