یکی از بسته‌های بسیار مفیدی که با انتشار Adobe Flash Player 10.1 ارائه شد، مجمموعه کلاس‌های flash.globalization هستند که حاوی امکانات مختلفی جهت محلی سازی متون، تاریخ، اعداد و غیره می‌باشند.

کلاس DateTimeFormatter در این مجموعه دارای قابلیت تغییر قالب تاریخ جاری سیستم به قالبهای میلادی، هجری و ژاپنی می‌باشد. برای انجام این کار، کافیست که یک نمونه از این کلاس ایجاد کرده و یک شئ از نوع Date را به تابع format آن ارسال کنیم:

import flash.globalization.DateTimeFormatter;

var dt:Date = new Date();
var dtf:DateTimeFormatter = new DateTimeFormatter("ar-SA");
trace(dtf.format(dt));

و یا نمونه ساده تر آن در یک خط:

trace( (new DateTimeFormatter("ar-SA@calendar=islamic")).format(new Date) );
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest