هر شئ مشتق شده از کلاس DisplayObject دارای صفتی به نام transform است که امکانات متعددی را جهت اعمال تغییرات مختلف در شکل ظاهری آن شئ نمایشی فراهم می‌کند.

در این مطلب می‌خواهیم به بررسی چگونگی تغییر رنگ اشیاء نمایشی، با استفاده از این خصیصه بپردازیم.

صفت transform که در کلاس Transform در AS3 تعریف شده، زیرکلاسی به نام colorTransform دارد که در مسیر flash.geom.ColorTransform تعریف شده است.

برای تغییر رنگ هر شئ نمایشی با استفاده از این خصیصه، ابتدا باید متغیری از نوع ColorTransform تعریف نموده و سپس آن را به زیر کلا س transform.colorTransform نسبت داد.

پارامترهای ورودی و قالب کلاس ColorTransform به این صورت هستند:

ColorTransform (redMultiplier:Number = 1.0, greenMultiplier:Number = 1.0,
blueMultiplier : Number = 1.0, alphaMultiplier : Number = 1.0, 
redOffset : Number = 0,  greenOffset : Number = 0, 
blueOffset : Number = 0, alphaOffset : Number = 0);
به عنوان مثال به منظور حذف رنگ قرمز از یک شئ نمایشی می‌توانیم این دستور را به صورت  زیر فراخوانی کنیم:
var colorinfo: ColorTransform =  myClip.transform.colorTransform ;
colorinfo.redMultiplier = 0;
colorinfo.redOffset = 0;
myClip.transform.colorTransform = colorinfo ;
پ.ن: مطلب فوق، مثالی از بخش فیلترهای نمایشی در کتاب دوم بنده تحت عنوان خودآموز ActionScript 3 است. این کتاب در دست انتشار بوده و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. تا جای ممکن سعی کرده‌ام که نقاط ضعفی که در اغلب مراجع اصلی AS3 (حتی انتشارات Adobe) به چشم می‌خورد، مانند ضعف در مباحث شئ‌گرایی پیشرفته، فیلترها، مثال‌های کاربردی و … در آن وجود نداشته باشد.
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest