شئ ByteArray یکی از مهمترین و پر کاربردترین اشیائی است که از زمان FlashPlayer 9 به ActionScript 3 اضافه شده است.
این شئ به منظور دسترسی به بایتهای تشکیل دهنده داده‌ها و اشیاء ارائه شده و برای برنامه‌نویسان حرفه‌ای، حکم یک چاقوی جیبی را دارد.
یکی از امکانات ByteArray، دستورات متعدد آن برای خواندن و نوشتن اشیائی مانند Int، Float، MultiByte، Boolean و Object است. قالب داده‌های ByteArray از فرمت AMF تبعیت کرده و امکان نوشتن اشیاء متعدد نیز در امتداد یکدیگر وجود دارد.
به عنوان مثال، ابتدا دو شئ XML تعریف نموده و به آنها مقدار می‌دهیم:
import flash.utils.ByteArray;

var mySignXml:XML = new XML("1AFC8DBD01B13");
var myPeXml:XML = new XML("440006");

trace(mySignXml, '\n', myPeXml);

/* OUTPUT:

  1AFC8DBD01B13


  44000
  6

*/

اشیاء را پشت سر هم در ByteArray کپی می‌کنیم:

var ba:ByteArray = new ByteArray();

ba.writeObject(mySignXml);
ba.writeObject(myPeXml);

اشیاء جدیدی تعریف نموده و به همان ترتیبی که XML ها را در ByteArray نوشته بودیم، از آن می‌خوانیم:

var myCopy1, myCopy2:XML;

ba.position = 0;
myCopy1 = ba.readObject();
myCopy2 = ba.readObject();

trace(myCopy2, '\n', myCopy1);

/* OUTPUT

  44000
  6


  1AFC8DBD01B13

*/
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest