با استفاده از این نوستالوژی توربو پاسکالی، می‌توانید صدای قلب کامپیوتر خود را بشنوید.
از آنجا که بلندگوی کیسهای عادی کیفیت چندانی ندارند، بهترین نتیجه در Beeper های لپتاپ حاصل می‌شود. سورس کد این آشکار کننده صدای قلب را در زیر مشاهده می‌فرمایید:


program PC_heart;
{ By www.mshams.ir }
uses Crt;
var
f: word;

begin

clrscr;
writeln(#10#10#13'Hello my user, it is my heart''s sound.');
writeln(#10#13#3#3' I LOVE YOU '#3#3);
write(#10#10#13'Freq:');

repeat
sound(f);
f := trunc(random(6000));
delay(40);
gotoxy(8, 8);
write(f: 5);
until keypressed;

NoSound;

end.
در صورت نامفهوم بودن صداهای تولید شده، با تغییر مقدار تاخیر در تابع Delay می‌توان سرعت اجرای برنامه را با سرعت PC های امروزی تطبیق داد.
در صورتی که امکان کمپایل و اجرای این برنامه را ندارید، از فایل اجرایی پیوست شده زیر استفاده نمایید:

پ.ن: گاهی اوقات برای رفع خستگی و آثار تنشهای کار روزانه، می‌بایست به خاطرات خوب گذشته فکر کرد.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest