اگر با مسئله Knight’s Tour آشنا نیستید، باید عرض کنم که در این مسئله بسیار جالب، یک صفحه شطرنج N*N بوسیله مهره اسب به طوری پیمایش می‌شود که از تمام خانه‌های شطرنج فقط یکبار گذر شود. (البته اکیدا تمامی خانه‌ها باید پیموده شوند)

حال اگر بتوان این مسیر حرکتی را به شکلی طرح ریزی کرد که پس از پیمودن آخرین خانه، با یک حرکت اسب، به اولین خانه مسیر (خانه‌ای که حرکت از آن شروع شده است) بازگشت، به این مسیر یک مسیر بسته (Closed Tour) گفته می‌شود.

تا کنون مسائل هم خانواده بسیار زیادی برای Knight’s Tour طراحی شده‌اند که یکی از جالب‌ترین آنها رمزنگاری با استفاده از این مسیر بسته است.
در این مسئله، یک جمله محرمانه یا سرّی، به 64 بخش (به تعداد خانه‌های صفحه شطرنج مورد نظر) تقسیم شده و در یک جدول مشابه با صفحه شطرنج مورد نظر چیده می‌شوند.
ترتیب چیدمان این کلمات یا بخشها در جدول مذکور، به شکلی است که دقیقا در امتداد حرکت یک مسیر بسته از مسئله Knight’s Tour قرار می‌گیرند.
به این ترتیب، جدول مذکور در اختیار گیرنده پیام قرار گرفته و او با پیدا کردن مسیر بسته و دنبال کردن آن، کلمات را به ترتیب در کنار یکدیگر چیده و جمله را کامل می‌نماید.

ظاهرا تاریخچه این مسئله به سالهای 1800 باز می‌گردد که در آن زمان، قطعاتی از اشعار دانته، شکسپیر و والتر اسکات را به صورت Cryptotour در آورده بودند.

به عنوان مثال، یک نمونه حل شده از معمای Cryptotour در شکل زیر آورده شده است.

Crypto_Tour

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest