تخمین نقاط منحنی درجه N به روش نیوتن (Newton)

در پست قبل، روش تخمین نقاط با استفاده از متد لاگرانژ را نشان دادم. در این مطلب، به پیاده‌سازی متد نیوتن می‌پردازم. (پیشنهاد می‌کنم جهت پی بردن به نبوغ و پشتکار بیش از حد نیوتن، کمی در مورد متدهایی که به نام او ثبت شده‌اند جستجو کنید. ظاهرا ایشان در تمام زمینه‌های ریاضی و فیزیک، صاحب نظر بوده‌اند)

program NewtonInterpolation; 
{Recursive Newton Function By: Mohammad Shams}
{$APPTYPE CONSOLE}

uses SysUtils;

type
ByteArray = array of byte;
DynamicArray = array [0 .. 1] of array of real;
{ Dimension 0=X Dimension 1=Y }
FR = (Front, Rear);

var
v: DynamicArray;
b: ByteArray; // buffer of Xi variables
x: real;
deg: byte;
i: integer;

function DivDif(bf: ByteArray; f, r: byte): real;
// divided difference
begin
if f = r then
result := v[1, bf[f]] // [Y0]=Y0
else
result := (DivDif(bf, f + 1, r) - DivDif(bf, f, r - 1)) /
(v[0, bf[r]] - v[0, bf[f]]);
end;

function Mult(n: byte; x: real): real;
begin
if n = 0 then
result := x - v[0, 0]
else
result := (x - v[0, n]) * Mult(n - 1, x);
end;

function Newton(const buf: ByteArray; f, r, n: byte): real;
// f=front r=rear
begin
if n = 0 then
result := v[1, 0]
else
result := DivDif(buf, f, r) * Mult(n - 1, x) +
Newton(buf, f, r - 1, n - 1);
end;

begin
try
write('Enter Degree:');
readln(deg);
write('Enter X=');
readln(x);

setlength(b, deg + 1);
setlength(v[0], deg + 1);
setlength(v[1], deg + 1);

for i := 0 to deg do { input Xi,Yi }
begin
b[i] := i;
write('Enter X', i, ':');
readln(v[0, i]);
write('Enter Y', i, ':');
readln(v[1, i]);
end;

writeln('X=', x:0:6, ' Newton=', Newton(b, 0, deg, deg):0:6);

except
on E: Exception do
writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
end;
readln;

end.

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

2 Comments

 1. سلام
  وبلاگ جالبی دارین
  ما یک سایت راه اندازی کردیم در جهت ارتقاء سطح اینترنت ملی.
  اگه شما علاقمند باشین میتونین در سایت ما ثبت نام کنین و مدیریت یکی از انجمن های ما که با تخصص شما هماهنگ هشت رو به عهده بگیرین.
  آدرس سایت ما فعلاً:http://programers.co.cc
  در چند روز آینده:www.parsprogrammer.ir
  خوشحال میشیم در سایت ملاقاتتون کنیم.
  آدرس ایمیل بنده:mbf5923@yahoo.com

 2. mbf گفت…
  “در سایت ما ثبت نام کنین و مدیریت یکی از انجمن های ما که با تخصص شما هماهنگ هست رو به عهده بگیرین.”

  سلام. متاسفانه در حال حاضر برایم مقدور نیست. زمان کافی در اختیار ندارم.

پاسخ دهید