متاهیوریستیک و جستجوی محلی (Metaheuristic and Local Search) – قسمت اول

در روشهای جستجوی متاهیوریستیک، از تکنیکی به نام جستجوی محلی (Local Search) استفاده می‌شود. جستجوی محلی بدین معنیست که پس از بررسی هر پاسخ کاندید، یک بازه اطمینان حول آن را هم مورد جستجو قرار دهیم.

منطق این روش بر این مبناست که به جای افزایش بی رویه دفعات اجرای (Iterations) الگوریتم کلی، کیفیت جستجو در هر بار اجرا را افزایش دهیم.
هر چند که با اینکار، هزینه زمانی (Time)، عملیاتی (Process) و حافظه‌ای (Memory) مورد نیاز برای هر بار اجرای الگوریتم افزایش می‌یابد، اما به این دلیل که روند بهبود پاسخ نیز افزایش پیدا کرده، مسلما به دفعات اجرای سراسری کمتری نیاز خواهیم داشت.

حال برای افزایش کیفیت هر مرحله از جستجو، پس از انتخاب هر پاسخ کاندید، پاسخهای حول آن یا به قولی، پاسخهای بسیار نزدیک به آن (پاسخهای همسایه یا پاسخهای موجود در همسایگی آن) را نیز مورد جستجو قرار می‌دهیم.

منظور از همسایگی (Neighborhood) یا پاسخ همسایه (Neighbor Solution)، پاسخی است که با اعمال کمترین تغییرات ممکن در پاسخ کاندید، حاصل شده است.

Global Optima in Search space

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید