در ادامه “متاهیوریستیک و جستجوی محلی (Metaheuristic and Local Search) – قسمت اول”:

از مزایای جستجوی محلی میتوان به مصرف کم حافظه اشاره نمود. به دلیل عدم نیاز به ذخیره سابقه پاسخها (پاسخهای پیدا شده قبلی) یا مسیر رسیدن به پاسخ فعلی (مانند روشهای جستجوی سیستماتیک)، مقدار حافظه زیادی مورد استفاده قرار نمیگیرد.

نقطه ضعف آن هم، مانند دیگر الگوریتمهای جستجوی آگاهانه، امکان فریب خوردن در نقاط بهینه محلی است.

الگوریتم کلی جستجوی محلی به این شکل است:

1- Start from a candidate solution
2- Move to a neighbor solution
3- If Objective(neighbor) > Objective(candidate) Then
Accept new solution
4- Loop 2, until termination condition

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest