متاهیوریستیک و جستجوی محلی (Metaheuristic and Local Search) – قسمت سوم

در ادامه “متاهیوریستیک و جستجوی محلی (Metaheuristic and Local Search) – قسمت دوم”:

همسایگی برای هر پاسخ کاندید عبارت است از، مجموعه پاسخهای بسیار نزدیکی، که با ایجاد تغییراتی جزئی در پاسخ کاندید بدست آمده‌اند.
البته ساختار همسایگی و اندازه آن، با توجه به ساختار مسئله، ساختار پاسخ و اندازه آن تعیین میشود. اما به طور کلی، اگر پاسخ کاندید را بتوان به شکل یک آرایه تعریف نمود، فرآیند تولید همسایگی را میتوان با تغییر یا جابجایی در خانه‌های آرایه تعریف کرد.

به عنوان مثال، 3 روش زیر در تولید همسایگی، بر روی یک پاسخ کاندید با ساختار آرایه مورد استفاده قرار میگیرند:

  1. Drective Interchange Scheme (DIS):
    به ازای تمام خانه‌های همسایه، مقادیر خانه‌ها با یکدیگر جابه‌جا میشوند. اگر پس از جابه‌جایی، مقدار تابع هدف بهبود یافت، تغییر پذیرفته می‌شود، وگرنه تغییر نمی‌کند.
  2. Random Interchange Scheme (RIS):
    مانند روش قبلیست، اما به جای خانه‌های مجاور، خانه‌ها به شکل تصادفی انتخاب می‌شوند. (مکانهای تصادفی)
  3. Adjacent Interchange Scheme (AIS): ترکیبی از دو روش قبلیست، به این شکل که مانند روش اول خانه‌های مجاور برای جابه‌جایی انتخاب شده ولی با استفاده از یک تابع احتمال تصادفی، پذیرش تغییر یا عدم تغییر، تعیین می‌شود

Metaheuristic's Local Search routines

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید