Hakia semantic web search engine در حال حاضر، بهترین موتور جستجوی وب معنایی، Hakia است.

بعد از مدتی جستجو در مورد “Neural Network Programming” و چند کلید واژه دیگر، فکر میکنم موتورهای جستجوی زیر به ترتیب در رده‌های بعد از Hakia قرار میگیرند:

نتایج حاصل از Hakia در بعضی از موارد، دقت بسیار بالا و جالب توجه‌ای دارند. پیشنهاد می‌کنم خودتان امتحان کنید..!
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest