در این روش جالب، با پرتاب نقاط تصادفی یا همان Random های مونت‌کارلو، در یک دایره به فرمول x^2+y^2=1 و در نهایت تعمیم آن به تمام دایره و تقسیم بر تعداد دفعات اصابت نقاط به درون دایره، عدد پی محاسبه میگردد.

اگر حلقه به اندازه کافی بزرگ باشد، عدد پی با دقت خوبی بدست می‌آید.

randomize;
hit:=0;
for I := 0 to BIGLOOP do
begin

x:=2*random-1;
y:=2*random-1;
if(x*x + y*y) end;

Pi:=4*hit/BIGLOOP;

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest