دو روز برای طراحی و ساخت این برنامه وقت گذاشتم، اما در پایان فکر میکنم نتیجه خوبی داشته است.

MPCalendar Persian Calendar
MPCalendar Persian Calendar

برنامه دارای فرم و ظاهر زیبایی بوده و تمام مشخصات آن قابل تنظیم هستند.

MPCalendar Persian Calendar

البته این برنامه را با استفاده از VCL درست کردم، و فکر میکنم که اگر از WindowsForms و WPF استفاده میکردم، خیلی زیباتر میشد.

ممکن است نسخه بعدی آن را بر اساس WPF بسازم.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest